skok na hlavní menu | menu sekce Poradna


Úvod » Poradna

Poradna

Chápeme, že obor naší činnosti Vám může být úplně cizí, ale i Vy se možná jednou dostanete do situace, kdy budete potřebovat využít našich služeb. Připravili jsme pro Vás několik situací, kvůli kterým byste mohli potřebovat naše odborníky. Neváhejte se zeptat.

Otázky a odpovědi

Plánuji koupi pozemků a/nebo nemovitostí či jinou investici. Jak byste mi mohli pomoci?

V rámci plánování investic je nutno provést hodnocení jejich rizik spojených se stále rostoucími požadavky na ochranu životního prostředí a s přírodními podmínkami obecně.

Mezi rizika koupě pozemku patří například závazky spojené s kontaminací lokality nebezpečnými látkami či přítomností nebezpečných odpadů či látek na lokalitě. U nemovitostí hrozí kromě výše uvedených i riziko kontaminace zdiva a stavebních konstrukcí, existence zařízení s obsahy již zakázaných toxických látek či nesoulad technického provedení s požadavky norem a současné legislativy. V případě investice do fungujících podniků je třeba posoudit i soulad provozu s požadavky legislativy v oblasti ochrany ovzduší, vod, odpadového hospodářství, havarijní připravenosti, nakládání s nebezpečnými látkami a hygieny.

Pokud by totiž byly takovéto závazky zjištěny až po uzavření smlouvy aniž by byly definovány, mohlo by dojít významnému znevýhodnění či zmaření celé investice.

V rámci procesu povinné péče (Due Diligence) o investice provádíme expertní hodnocení (posudek) , které definuje zjištěné a potenciální závazky a odhad jejich výše (jsou-li definovány). Pokud hodnocení identifikuje potenciální závazky, je proveden orientační geologický průzkum , jehož cílem je potvrdit či vyloučit jejich existenci a stanovit jejich výši.

zpět na přehled otázek

Jak zjistím, že moje společnost funguje v souladu s legislativou životního prostředí?

Stále rostoucí a měnící se legislativa v oblasti ochrany životního prostředí, klade nemalé nároky jak na občany, tak na právnické osoby. Množství zákonů a doplňujících vyhlášek a jejich požadavků v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami, ochrany ovzduší a vod, odpadového hospodářství a dalších, mnohdy vede k jejich (třeba nevědomému) porušování. To může vyústit až ve správní řízení vedeném ze strany orgánů státní správy a samosprávy. Toto správní řízení může vyústit k nuceným investicím a k finančním sankcím.

Naše společnost provádí environemntální audit souladu s legislativou ŽP podniků jehož součástí je i posouzení dodržování platných zákonů, vyhlášek a nařízení v oblasti životního prostředí. Součástí závěrečné zprávy je i plán opatření na uvedení podniku do souladu s legislativou a odhad nákladů na jeho realizaci.

zpět na přehled otázek

Dostal jsem rozhodnutí orgánu OŽP (Ochrana životního prostředí) a nesouhlasím s ním. Co mám dělat?

Pokud se stane, že nesouhlasíte s rozhodnutím orgánu OŽP, kterým Vám uděluje pokutu či nařizuje provést určitá opatření je nutné se do určité doby odvolat. Naše společnost v rámci konzultačních služeb ekologického poradenství pro Vás nezávisle posoudí oprávněnost požadavků rozhodnutí a pomůže Vám při zpracování odvolání a v případě požadavku i v jednání s úřady.

zpět na přehled otázek

Kdy a jak musím čistit/sanovat kontaminovaný pozemek/studnu?

Nutnost a míra sanace kontaminovaného území (včetně podzemní vody) velmi záleží na přírodních podmínkách lokality, umístění a rozsahu znečištění, na typu a toxicitě/karci­nogenitě znečišťujících látek a na stávajícím a plánovaném využití kontaminované lokality a jejího okolí a dalších faktorech.

V některých případech znečištění lokality nemusí být likvidováno, ale stačí provést opatření, jenž minimalizují rizika, která představuje (např. překrytí, zatěsnění, a pod.). Tato opatření pak mohou být několikanásobně levnější než úplná likvidace znečištění, která v některých případech není ani technicky realizovatelná.

Pro posouzení nutnosti čištění kontaminovaného území je třeba provést analýzu rizik znečištění , která hodnotí ekologická a zdravotní rizika jenž znečištění představuje. Součástí analýzy rizik je obvykle geologický průzkum, jehož účelem je získat specifická dat potřebná pro matematické modelování expozice. Způsob minimalizace rizik na akceptovatelnou míru pak řeší studie proveditelnosti pro výběr nejvhodnějšího řešení a technický projekt sanace kontaminovaného území . Všechny tyto práce jsou realizovány v souladu s metodikami MŽP vydanými v rámci procesu odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací, který je financován z prostředků státu.

zpět na přehled otázek

Je voda v mé studni pitná?

Požadavky na kvalitu pitné vody jsou stanoveny ve vyhlášce MŽP ČR 252/2004 Sb.

Kvalitu vody ve vaší studni či lokálním vodovodu lze zjistit pomocí laboratorních analýz odebraného vzorku. Avšak pozor, kvalita vzorku může být negativně ovlivněna jak jeho nekvalifikovaným odběrem tak během skladování a transportu do laboratoře a výsledky laboratorních analýz pak zkresleny. Doporučujeme proto nechat vzorky odebrat proškolenou osobou a analýzy nechat provést v akreditovaných laboratořích. Rozsah analýz (ve smyslu množství stanovovaných látek) je dán výše uvedenou vyhláškou, v mnohých případech může být i menší, v závislosti na konkrétním umístění studny…

zpět na přehled otázek

Chci si koupit pozemek na stavbu rodinného domu, mám si nechat udělat nějaký průzkum?

Pokud se chystáte ke koupi pozemku je vždy vhodné prověřit jeho stav a zároveň zjistit co nejvíce informací o možnostech a omezeních jeho využití. Provedení expertního posouzení a případně orientačního geologického průzkumu před koupí vás zbaví nejistoty nečekaného objevení staré skládky odpadů nebo kontaminované zeminy či podzemní vody a zároveň vám umožní správně odhadnout náklady na založení a výstavbu rodinného domu. V závislosti na rozsahu zadání rozsahu hodnocení a průzkumu stanovujeme i radonové riziko, možnost zasakování srážkových vod a další podmínky plánovaného rozvoje pozemku.

zpět na přehled otázek

Nová otázka
Vyhledávání

česky | English